Welkom op Hattemnet
Ondanks de constante zorg en aandacht die Hattemnet.nl aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op www.hattemnet.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal,
(handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van of in licentie bij Hattemnet
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen of rechtspersonen,
die toegang krijgen tot de site Hattemnet.nl.

De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciŽel privť-gebruik.
Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen,
door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, (ook niet via een eigen netwerk)
zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Hattemnet.nl
Hattemnet.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op www.hattemnet.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Hattemnet.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hattemnet.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.hattemnet.nl te kunnen raadplegen.

hattemopglasvezel
hattemopglasvezel